Love for Lundby Banko

§ 1.

 

Stk. 1: Foreningens navn er LUNDBY BANKO.

 

Stk. 2: Foreningen er hjemmehørende i Lundby, Vordingborg Kommune.

 

Stk. 3: Postadressen er den til enhver tid værende formands adresse.

 

§ 2.

 

Foreningens formål er gennem afholdelse af bankospil at støtte Medborgerhusets Venner.

 

 

§ 3.

 

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Medlemmer af LUNDBY BANKO, der er fyldt 16 år, har møde- og stemmeret. Medlemsskab gælder for et kalenderår.

 

§ 4.

 

På generalforsamlingen vælges i ulige årstal foreningens formand samt 1 bestyrelsesmedlem for en toårig periode. I lige årstal vælges foreningens kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode. Hvert år vælges 2 suppleant for et år. Desuden vælges hvert år 1 revisor for to år samt 1 revisorsuppleant for et år.

 

Hvis et bestyrelsesmedlem træder ud i valgperioden, træder en af suppleanterne til i hele bestyrelsesmedlemmets resterende valgperiode - i givet fald også ud over et år fra suppleantens valg.

 

De valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter forpligtiger sig til aktivt at deltage i foreningens arrangementer. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.

 

§ 5.

 

Stk. 1: Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i september måned. Indkaldelse skal ske med 14 dages varsel via hjemmesiden Lundbybanko, face book og opslag ved bankospillet.

 

Stk. 2: Generalforsamlingens dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent

  2. Formandens beretning

  3. Kassererens beretning, herunder revideret regnskab

  4. Behandling af indkomne forslag

  5. Valg i.h.t. lovene

  6. Eventuelt

Stk. 3: Forslag, som ønskes behandlet under dagsordenens punkt 4, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

§ 6.

 

Stk. 1: Dersom mindst 3 af bestyrelsens medlemmer eller mindst en fjerdedel af de registrerede bankospillere/medlemmer kræver det, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

 

Stk. 2: Indkaldelsen til denne følger § 5, stk. 1 for så vidt angår tidsfristen. Årsagen til indkaldelsen skal dog fremgå.

 

§ 7.

 

Foreningen må ikke uden en generalforsamlings accept anbringe sine midler i fast ejendom eller værdipapirer, men alene på bank- og/eller sparekassekonto. Midlerne skal kunne realiseres i løbet af 8 dage.

 

§ 8.

 

Foreningens regnskabsår går fra 1. august til 31. juli. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes et driftsregnskab og en status. Regnskabet skal forelægges generalforsamlingen i revideret stand og være påtegnet af begge de af generalforsamlingen valgte revisorer. Revisorerne har til enhver tid adgang til alle relevante oplysninger, herunder medlemskartotek, daglige bogføringer og beholdninger.

 

§ 9.

 

Stk. 1: Bestyrelsen leder foreningen inden for rammerne af disse love og generalforsamlingens beslutninger.

 

Stk. 2: Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog mindst hver tredje måned. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Der udfærdiges konklusionsreferat af møderne.

 

Stk. 3: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§ 10.

 

Bestyrelsen beslutter løbende størrelsen af det/de beløb, der skal overføres til Medborgerhusets Venner.

§ 11.

 

Stk. 1: Formanden tegner foreningen udadtil.

 

Stk. 2: Foreningens ejendele tilhører foreningen som juridisk person. Foreningen hæfter med sine ejendele for opfyldelsen af de af foreningen indgåede forpligtigelser.

 

Stk. 3: Foreningen hæfter alene med sine aktiver. Ingen kan personligt hæfte eller drages økonomisk til ansvar som formand, kasserer, bestyrelsesmedlem, valgt revisor eller medlem for foreningens forpligtigelser.

 

§ 12.

 

Beslutning om ændring af foreningens love kan træffes på en generalforsamling med dette på dagsordenen, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.

 

§ 13.

 

Stk. 1: Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med dette på dagsordenen og kun hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for på begge generalforsamlinger.

 

Stk. 2: I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens aktiver Medborgerhusets Venner.

 

§ 14.

Nærværende love er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 24. marts 2015.

Og ændret for så vidt angår regnskabsår på ekstraordinær generalforsamling den 17. april 2019.