Love for Lundby Banko


 §1.

 

Stk. 1: Foreningens navn er LUNDBY BANKO.

 

Stk. 2: Foreningen er hjemmehørende i Lundby, Vordingborg Kommune.

 

Stk. 3: Postadressen er den til enhver tid værende formands adresse.


§ 2.


Foreningens formål er at fremme socialt samvær for områdets borgere samt at generere et overskud, som efter bestyrelsens beslutning doneres til almennyttige formål i lokalområdet. Målet nås gennem afholdelse af bankospil.


§ 3.

 

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Medlemmer af LUNDBY BANKO, der er fyldt 16 år, har møde- og stemmeret. Medlemsskab gælder for en sæson (september – april). Medlemskab kan kun tegnes i spilleperioden (normalt fra september – april).


§ 4.


På generalforsamlingen vælges i ulige årstal foreningens formand samt 1 bestyrelsesmedlem for en toårig periode. I lige årstal vælges foreningens kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode. Hvert år vælges 2 suppleant for et år. Desuden vælges hvert år 1 revisor for to år samt 1 revisorsuppleant for et år.

 

Hvis et bestyrelsesmedlem træder ud i valgperioden, træder en af suppleanterne til i hele bestyrelsesmedlemmets resterende valgperiode - i givet fald også ud over et år fra suppleantens valg.

 

De valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter forpligtiger sig til aktivt at deltage i foreningens arrangementer. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen

 

§ 5.

 

Stk. 1: Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i september måned. Indkaldelse skal ske med 14 dages varsel via hjemmesiden Lundbybanko, face book og opslag ved bankospillet.

 

Stk. 2: Generalforsamlingens dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens beretning, herunder revideret regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg i.h.t. lovene
  6. Eventuelt


Stk. 3: Forslag, som ønskes behandlet under dagsordenens punkt 4, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

§ 6.

 

Stk. 1: Dersom mindst 3 af bestyrelsens medlemmer eller mindst en fjerdedel af de registrerede bankospillere/medlemmer kræver det, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

 

Stk. 2: Indkaldelsen til denne følger § 5, stk. 1 for så vidt angår tidsfristen. Årsagen til indkaldelsen skal dog fremgå.


§ 7.

 

Foreningen må ikke uden en generalforsamlings accept anbringe sine midler i fast ejendom eller værdipapirer, men alene på bank- og/eller sparekassekonto. Midlerne skal kunne realiseres i løbet af 8 dage.

 

§ 8.

 

Foreningens regnskabsår går fra 1. august til 31. juli. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes et driftsregnskab og en status. Regnskabet skal forelægges generalforsamlingen i revideret stand og være påtegnet af begge de af generalforsamlingen valgte revisorer. Revisorerne har til enhver tid adgang til alle relevante oplysninger, herunder medlemskartotek, daglige bogføringer og beholdninger.

 

§ 9.

 

Stk. 1: Bestyrelsen leder foreningen inden for rammerne af disse love og generalforsamlingens beslutninger.


Stk. 2: Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog mindst hver tredje måned. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Der udfærdiges konklusionsreferat af møderne.

 

Stk. 3: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§ 10.

 

Bestyrelsen beslutter løbende størrelsen og modtagere af det/de beløb, der skal doneres til almennyttige formal.


§ 11.

 

Stk. 1: Formanden tegner foreningen udadtil.

 

Stk. 2: Foreningens ejendele tilhører foreningen som juridisk person. Foreningen hæfter med sine ejendele for opfyldelsen af de af foreningen indgåede forpligtigelser.

 

Stk. 3: Foreningen hæfter alene med sine aktiver. Ingen kan personligt hæfte eller drages økonomisk til ansvar som formand, kasserer, bestyrelsesmedlem, valgt revisor eller medlem for foreningens forpligtigelser.

 

§ 12.

 

Beslutning om ændring af foreningens love kan træffes på en generalforsamling med dette på dagsordenen, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.

 

§ 13.

 

Stk. 1: Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med dette på dagsordenen og kun hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for på begge generalforsamlinger.

 

Stk. 2: I tilfælde af foreningens opløsning beslutter generalforsamlingen, hvilke almennyttige formål i lokalområdet, som foreningens aktiver fordeles til.

 

§ 14.

Nærværende love er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 24. marts 2015.

Og ændret for så vidt angår regnskabsår på ekstraordinær generalforsamling den 17. april 2019.

Senest ændret på ekstraordinær generalforsamling den 15. december 2021.Seneste kommentarer

Del siden